ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, który odbędzie sie w dniu 16.01.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, pokój nr 19 (sala konferencyjna) I piętro od godz. 10.00 do 15.00

Dyskusja w trakcie warsztatów zostanie zorganizowana wokół poniższych pytań (zakres pytań i zagadnień może być modyfikowany, a ostateczna wersja wymaga zatwierdzenia zleceniodawcy):
a. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 *Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 *Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 *Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
b. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 *W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
 *Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 *Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
c. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 *Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 *Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 *Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
d. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
*Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
*Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
e. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
*Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
*Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
f. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
*Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
i. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;
j. Sposób wykorzystania rekomendacji

Spotkanie będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2018

Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników, a poprzez to całej Strategii