Zakończyły się Dni z Rolnictwem Ekologicznym

Konferencja naukowa oraz praktyczne warsztaty na polach CDR Radom i Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach złożyły się na program tegorocznych Dni z Rolnictwem Ekologicznym. Impreza odbyła się w dniach 12 i 13 czerwca br.
     Poczas konferencji, na temat szkodliwości głównych agrofagów w uprawach rolniczych mówił dr hab. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Następnie uczestnicy imprezy odwiedzili nasze Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne w Chwałowicach gdzie zapoznali się z realizowanymi tu pracami badawczymi, uczestniczyli w warsztatach na polach doświadczalnych oraz w pokazach maszyn i urządzeń rolniczych.
     Praktyczne warsztaty z rozpoznawania chorób oraz oceny stopnia porażenia roślin uprawnych przez choroby i szkodniki poprowadził dr hab. Marek Korbas. Warsztaty te były doskonałą okazją do podniesienia wiedzy doradców na temat integrowanej ochrony roślin. Pokazy atestacji i kalibracji opryskiwaczy prowadzili wspólnie specjaliści CDR oraz Centrum Szkolenia Techniki Ochrony Roślin w Radomiu-Wacynie. Na wystawie statycznej można było podziwiać maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach ekologicznych.
     W Chwałowicach, w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego badane jest m.in. 26 odmian pszenic (13 jarych i 13 ozimych), 20 odmian pszenżyta ozimego, 13 odmian żyta ozimego, 7 odmian owsa, 18 odmian jęczmienia, także 6 odmian ziemniaków i po raz pierwszy w tym roku 6 odmian kukurydzy. W doświadczeniach oceniany jest plon oraz porażenie głównymi chorobami. Prowadzone są ścisłe, wieloletnie doświadczenia płodozmianowe, które pomogą ustalić najbardziej racjonalne płodozmiany w rolnictwie ekologicznym. W gospodarstwie prowadzi się też ocenę plonowania mieszanek grochu (dwie odmiany) z pszenicą jarą w ekologicznym systemie gospodarowania (na zlecenie IUNG-PIB w Puławach). We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie prowadzone są wieloletnie doświadczenia na temat występowania mykotoksyn na zbożach, w zależności od zmianowania i odporności odmian na choroby, obserwowane jest plonowania pszenic ozimych i jarych w płodozmianie czteropolowym.
     W produkcji zwierzęcej prowadzone są dwa doświadczenia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Instytutem Zootechniki w Balicach. Jedno z doświadczeń dotyczy oceny zdrowotności i efektywności odchowu cieląt pochodzących od matek żywionych paszami własnymi z dodatkiem certyfikowanych mieszanek ziołowych. Celem doświadczenia jest określenie optymalnego czasu podawania ziół matkom jako czynnika immunogennego, poprawa zdrowotności i wskaźników produkcyjnych cieląt i młodego bydła opasowego (pobudzenie odporności cieląt, ograniczenie występowania chorób, lepsze wykorzystanie paszy, wyższe przyrosty) oraz poprawa cech jakościowych i organoleptycznych mięsa. Inne doświadczenie dotyczy wpływu zróżnicowania uwarunkowań regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego. Dokonywana jest analiza jakości produkowanych w gospodarstwie pasz, kontrola higieny pomieszczeń, kontrola zdrowotności zwierząt, prowadzona jest ocena przyżyciowa i poubojowa zwierząt.
     W gospodarstwie utrzymywane jest bydło mięsne głównie rasy Limousine. Stado podstawowe liczy 19 krów, jest jeden buhaj rozpłodowy, oraz 16 sztuk młodzieży.
     W warzywnictwie, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa, prowadzone jest doświadczenie na temat „Agrotechniczna weryfikacja biodegradowalnych podłoży uprawowych i ekoaktywatorów glebowych”. Na trzydziestu poletkach doświadczalnych, w kilkudziesięciu kombinacjach nawozowych, uprawiany jest seler odmiany Diamant. Na polu produkcyjnym uprawiana jest marchew sokowa odmiany Komarno.
     Jak zawsze dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się nasza kolekcja roślin zielarskich, licząca kilkadziesiąt gatunków roślin przyprawowych, a także wykorzystywanych w ziołolecznictwie i w kosmetyce.
     Uczestnicy imprezy mogli także zwiedzić działające w CDR Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, w tym uruchomioną w Radomiu linię do tłoczenia soków i przetwórstwa mięsa, natomiast w Chwałowicach – pokazową linię do przemiału zboża.

:: :: :: :: :: ::
:: :: :: :: :: ::
:: :: :: :: :: ::

W drugim dniu, uczestnicy Dni z Rolnictwem Ekologicznym, spotkali się z pracownikami Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W 5 ha Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym prowadzone są prace m.in. z zakresu sposobów produkcji ekologicznego materiału szkółkarskiego, ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami w warunkach produkcji ekologicznej, czy doboru gatunków i odmian do ekologicznej produkcji sadowniczej. Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski z Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych mówił o badanych metodach uprawy warzyw umożliwiających skuteczną ochronę przed chorobami, szkodnikami i chwastami, przy równoczesnym wzroście liczby uprawianych gatunków warzyw. Obserwowane jest wykorzystanie włóknin i siatek przeciw owadom oraz wprowadzenie ulepszonych, biodegradowalnych włóknin ograniczających zachwaszczenie i straty wody z gleby.

:: :: :: :: :: ::
:: :: :: :: :: ::

     W tegorocznej imprezie uczestniczyła liczna grupa doradców, rolników, przedstawicieli instytutów naukowych i jednostek certyfikujących.


Małgorzata Sieczko
Centrum Doradztwa Rolniczego