Zakończenie prac nad reformą WPR – priorytetem litewskiej prezydencji

Minister Stanisław Kalemba 15 lipca, w Brukseli uczestniczył w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Od lipca br. przewodnictwo w Radzie objęła Litwa. Minister rolnictwa Litwy Vigilijus Jukna zapowiedział przyjęcie do końca tego roku rozporządzeń prawnych dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jednocześnie wskazał na nierozwiązane kwestie dotyczące WPR, powiązane z wieloletnimi ramami budżetowymi (MFF), które nie były dotychczas przedmiotem trilogów z Parlamentem Europejskim. Dyskusje te odbędą się we wrześniu br.

Do istotnych prac prezydencji litewskiej będzie należało przyjęcie, w uzgodnieniu z Parlamentem Europejskim, przepisów przejściowych na 2014r. w zakresie WPR. W czasie nieformalnej Rady ministrów, która odbędzie się we wrześniu, w Wilnie ministrowie dyskutować będą na temat gospodarstw rodzinnych w UE. Prezydencja litewska wspólnie z Komisją Europejską przygotowały konferencję na temat sektora mleczarskiego po zniesieniu kwot mlecznych. Konferencja odbędzie się we wrześniu br. w Brukseli.

W punkcie dotyczącym spraw różnych, na wniosek Holandii, omawiano kwestie etykietowania mięsa zwierząt poddawanych ubojowi bez ogłuszania. Komisja Europejska podkreśliła, że ubój bez ogłuszania jest w UE dozwolony ze względu na kwestie religijne. Komisja udostępni w przyszłym roku analizy stosowania restrykcyjnych praktyk w zakresie takiego uboju.

Holandia zgłosiła również wniosek do Komisji o wprowadzenie stosownych działań w zakresie fipronilu ( neonikotynoid). Substancja ta według EFSA ma niekorzystny wpływ na pszczoły.

W ramach punktu dotyczącego fałszowania mięsa wołowego koniną Komisja Europejska podziękowała państwom członkowskim za współpracę w prowadzeniu testów DNA i podkreśliła, że proceder ten nie był zagrożeniem dla zdrowia konsumentów ale oszustwem ekonomicznym. Minister Kalemba zaznaczył, że w takich sytuacjach należy zachować należytą staranność, by nie informować opinii publicznej, gdy nie ma jeszcze udokumentowanych zdarzeń. Zbyt szybkie, niepotwierdzone informacje mogą być bardzo szkodliwe dla państw członkowskich.

Na marginesie posiedzenia Rady minister Kalemba rozmawiał z wiceminister Republiki Czeskiej J. Benes Spalkovą na temat propozycji bilateralnej rozmowy z nowym ministrem Rolnictwa Czech Mirosłavem Tomanem, który nie uczestniczył w posiedzeniu Rady. Uzgodniono, że w ciągu najbliższego tygodnia taka dwustronna rozmowa powinna się odbyć. Tematem rozmowy będą ustalenia współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności wypracowane z poprzednim ministrem rolnictwa Czech Petrem Bendlem.

Ponadto, na posiedzeniu Rady przyjęto podejście ogólne w zakresie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, co pozwala na sfinalizowanie prac nad dokumentem na tym forum i przejście do końcowych negocjacji trójstronnych pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Postanowienia z 15 lipca b.r. obejmowały przede wszystkim system wdrażania funduszu, jak również kryteria alokacji obejmujące wszystkie sektory rybactwa, tj. rybołówstwo, akwakulturę i przetwórstwo. Ponadto, uwzględniono postulaty Polski dotyczące definicji, na potrzeby EFMR, „rybaka” i „rybołówstwa śródlądowego”. Pozwoli to, w zdecydowanie większym stopniu, na regulację zakresu wsparcia finansowego wprost przez państwa członkowskie, a nie na poziomie unijnym.

W części „Rybołówstwo” omawiane były również kwestie związane z możliwościami połowowymi na rok 2014, w tym dotyczące stad bałtyckich. Dalsze rozmowy na ten temat prowadzone będą przez prezydencję litewską jesienią tego roku. Poruszono również sprawy związane z przełowieniem stad makreli przez Wyspy Owcze i Islandię. Omówiono możliwość reakcji na te sytuację Unii Europejskiej.