XXXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013

12 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XXXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2007-2013. Obradom przewodniczył marszałek Adam Struzik.

Podczas spotkania komitet podjął decyzję o realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pomiędzy Działaniami w I osi Priorytetowej Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu i Działaniami w ramach VI osi Priorytetowej Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Członkowie komitetu zatwierdzili także projekt zmian w RPO WM oraz zaakceptowali wprowadzenie nowych kryteriów szczegółowych dla projektów dotyczących segregacji odpadów w ramach Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

Zebrani podsumowali również stan realizacji projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, bieżący stan realizacji programu i najbardziej istotne problemy związane z realizacją RPO WM.

Na zakończenie przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WM przedstawili założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.