XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne ”Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”

sympozjum agro logoXV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu. Organizatorem Sympozjum było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

 Sympozjum jest jedynym w swoim rodzaju forum wymiany doświadczeń, wyników badań i efektów prac wielu środowisk uczestniczących w realizacji idei rozwoju turystyki wiejskiej: przedstawicieli uczelni i jednostek naukowo-badawczych, organizacji społecznych, fundacji, urzędów państwowych i doradztwa rolniczego. Organizowane jest cyklicznie od roku 1993 w tym roku mija zatem dokładnie 20 lat o pierwszej edycji, która miała miejsce na Suwalszczyźnie. Do roku 2001 Sympozjum było organizowane w corocznie, a następnie w cyklu dwuletnim stąd w bieżącym roku przypada jubileusz piętnastolecia.

Jubileuszowe Sympozjum objęli honorowym patronatem: minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska , Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

  2   13  10

W zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską. Wśród uczestników byli przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania kwaterodawcy, przedsiębiorcy z terenu całego kraju. Sympozjum zaszczycił swoją obecnością podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Podczas konferencji przybliżono kwestię zmian, jakim ulega postępowanie nabywców na rynku pod wpływem rozwoju nowych mediów, zwracając uwagę na udział mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej. Drugim obszarem tematycznym były instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju turystyki wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwań stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych. Uczestnicy podnosili również kwestie dotyczące likwidacji barier prawnych rozwoju usług agroturystycznych, podjęcia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych na rzecz rozwoju kapitału społecznego polskiej wsi oraz roli badań, mających na celu obserwację rynku turystycznego na wsi, zarówno poprzez pryzmat oczekiwań usługodawców jak i turystów. Istotnym obszarem dyskusji była również kwestia roli systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzanej przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w kreowanie pozytywnego wizerunku wypoczynku na wsi. Uczestnicy sympozjum postulowali, aby podejmowane zagadnienia problemowe znalazły odzwierciedlenie w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższe zagadnienia zostały poddane analizie w 20 referatach naukowych, stanowiących towarzyszące konferencji wydawnictwo monograficzne SGGW. Wybrane wątki objęte monografią szczegółowe zostały zaprezentowane w referatach programowych, wygłoszonych na sesji plenarnej a następnie pogłębione i poszerzone w trakcie pracy równoległej w pięciu grupach warsztatowych i dyskusji plenarnej.

15  6  14  8

Goszcząc każdorazowo w innej części Polski Sympozjum stwarza dodatkowo (poza merytoryczną dyskusją) szanse prezentacji i promocji poszczególnych regionów. W swej historii Sympozjum gościło na Suwalszczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Lubelszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Koszalińskiej, Podlasiu, Podkarpaciu, Pomorzu, w Bieszczadach, Sudetach, Beskidzie Sądeckim, Małopolsce i Wielkopolsce. Uczestnicy tegorocznego Sympozjum mieli okazję zapoznać się z ofertą mazowieckich gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz walorami dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego wsi mazowieckiej w trakcie trzech wyjazdów studyjnych.

W efekcie Sympozjum sformułowane zostały wnioski, które wyznaczają kierunki dalszej pracy w dziedzinie agroturystyki i turystyki wiejskiej na kolejny okres. Wnioski zostaną opublikowane w broszurze po konferencyjnej wraz ze szczegółową relacja z Sympozjum już w październiku br.