Współpraca kluczem do innowacyjności!

Przykłady krajów wysokorozwiniętych pokazują, że trwały wzrost gospodarczy opiera się na wykorzystaniu potencjałów związanych z kreatywnością i przedsiębiorczością społeczeństwa oraz na umiejętności współpracy – podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania inaugurującego działalność Zespołu ds. współpracy między spółkami kluczowymi z udziałem Skarbu Państwa oraz współpracy spółek ze środowiskiem naukowo-badawczym, które 28 października 2013 r. odbyło się w Stężycy.

Minister zaznaczyła, że bez większego zaangażowania przedsiębiorców w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nie zbudujemy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. – Wszelkie rozwiązania regulacyjne, polityki publiczne oraz takie narzędzia, jak przyszłe programy operacyjne muszą wspierać rozwój innowacji w przedsiębiorstwach oraz współpracę biznesu z sektorem nauki – zaakcentowała Elżbieta Bieńkowska i dodała, że istotne znaczenie ma ukierunkowanie środków na projekty badawcze charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji.

W najbliższych latach najważniejszym instrumentem, oferującym wsparcie w obszarze innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw, będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Środki POIR kierowane będą przede wszystkim do przedsiębiorstw, a także do jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu, w szczególności tych, które wspierają działalność B+R. Beneficjentami POIR będą także podmioty integrujące sektor nauki, gospodarki i otoczenia biznesu, takie jak konsorcja, klastry czy platformy technologiczne.

– Chcemy koncentrować wsparcie publiczne na projektach badawczych odpowiadających na potrzeby rynku, a zatem takich, których efekty mogą być wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw – podkreśliła minister. Dlatego POIR będzie wspierać zarówno projekty B+R zgłaszane przez przedsiębiorstwa, jak i ukierunkowane na zwiększenie potencjału sektora nauki. Finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej oraz sprzedaż innowacyjnych produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Uzupełnieniem wsparcia z POIR będzie program Polska Wschodnia oraz regionalne programy operacyjne. Na poziomie makroregionalnym i regionalnym swoje miejsce znajdą także projekty przyczyniające się do wzmocnienia współpracy na linii biznes – nauka. Projekty związane z szeroko rozumianą innowacyjnością będą również finansowane ze środków budżetu państwa.

W spotkaniu, obok minister Bieńkowskiej, wziął udział także Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa oraz Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.