Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku

Wspólna Polityka Rolna, historycznie pierwsza spośród wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich, na przestrzeni kilku dziesięcioleci podlegała ciągłej ewolucji. Zmieniające się uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne UE wymagały kolejnych dostosowań acquis-communitaire w tym obszarze. Najważniejsze z nich obejmują reformę MacSharry’ego z 1992 roku, uzgodnioną w 1999 roku Agendę 2000 oraz przeprowadzoną w 2003 roku, a więc tuż przed akcesją Polski do UE – reformę z Luksemburga, która obok postanowień dotyczących kształtu WPR do 2013 roku, zobowiązała również Wspólnotę do przeprowadzenia oceny funkcjonowania tej polityki (ang. Health-Check) w latach 2007-2008.

Od momentu uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska współdecyduje o zmianach WPR, czego wyrazem jest udział w kolejnych modyfikacjach tej polityki (reformy poszczególnych rynków rolnych: cukru w 2006 r., owoców

i warzyw oraz wina w 2007 r., Health-Check 2007-2008). Już dziś wiadomo,

że nieuniknione będą dalsze zmiany, które istotnie wpłyną na kształt polityki rolnej UE po 2013 roku. Uwidocznił to także zakończony w listopadzie 2008 r. przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (Health-Check), wskazując na potrzebę dalszych dostosowań tej polityki do nowych długoterminowych wyzwań.

Ważnym etapem prac nad polską propozycją odnośnie wspólnych zasad i założeń dla przyszłej polityki rolnej w Unii Europejskiej jest Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Projekt tego stanowiska był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, a następnie przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 26 maja 2009 roku, a także zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu

12 czerwca 2009 r.

Debata publiczna na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w 2010 r. przygotuje podstawy pod zaplanowany na lata 2011-2012 proces legislacyjny,

w którym zostaną wypracowane i przyjęte ramy prawne przyszłej WPR. Publikacja przez Komisję Europejską Komunikatu nt. przyszłości WPR po 2013 roku może nastąpić jesienią 2010 r. Oczekuje się, że dokument ten będzie zawierał scenariusze możliwych zmian, które zostaną następnie przedyskutowane na forum UE. W połowie 2011 r. należy spodziewać się prezentacji przez KE oficjalnych projektów legislacyjnych w zakresie przyszłości WPR. Publikacja tych dokumentów zbiegnie się w czasie z objęciem przez Polskę przewodnictwa

w Radzie UE (II poł. 2011 r.).

Więcej na temat przebiegu prac nad przyszłością WPR po 2013 roku poniżej

www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Informacje-branzowe/WPR-po-2013-roku/Przebieg-prac-nad-przyszloscia-WPR