Wieś czy Globalna Wioska

Celem projektu jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego i ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi, wynikające z zagrożenia wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Podsumowaniem badania będzie raport, którego wyniki posłużą sformułowaniu rekomendacji odnoszących się do wdrażania Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 i do zaspokojenia specyficznych potrzeb edukacji medialnej i informacyjnej na wsi.

http://wiesczyglobalnawioska.pl/

Cel 1.
Podniesienie poziomu wiedzy na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności.

Cel 2.
Ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych (inkluzyjnych) oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich.

Cel 3.
Wzmocnienie szans skutecznego wdrożenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011 – 2020 na obszarach wiejskich.