Ważne informacje! Zainteresowanie ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013

W wyniku prowadzonych analiz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się możliwość w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększenia alokacji środków w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” między innymi dla zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Konieczność przygotowania podstaw prawnych oraz czas, jaki pozostałby do realizacji operacji współfinansowanych z w/w działania wymaga by w sposób bardzo rzetelny określić plan i możliwość wykorzystania ewentualnych dodatkowych funduszy.

W związku z powyższym Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wykonujący w imieniu SW zadania podmiotu Wdrażającego PROW, zobowiązany jest do zebrania takich danych. Dlatego też zwracamy się z prośbą o informacje na temat zainteresowania ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy przez Województwo Mazowieckie w ramach w/w zakresu poprzedzoną dokładną analizą możliwości zrealizowania przez Państwa Samorządy projektów w zakresie wodno-kanalizacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2008.60.373 z późń. zmianami). Przy założeniu sprawnego procesu legislacyjnego dotyczącego obecnie obowiązujących limitów środków zakłada się hipotetycznie, możliwość ogłoszenia naboru wniosków na koniec 2013 r. lub początek 2014 r.

Udzielając odpowiedzi prosimy kierować się między innymi:

–        stopniem przygotowania inwestycji umożliwiającym przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z określonymi w przepisach i instrukcji wypełniania wniosku zasadami,

–        pozostałym dostępnym limitem dla Państwa Samorządu wynikającym z w/w rozporządzenia oraz dotychczas uzyskanej pomocy

–        fizyczną możliwością realizacji i rozliczenia operacji do czerwca 2015 r.

W celu przekazania informacji proszę posłużyć się załączoną tabelą.

Ze względu na krótki czas niezbędny na zebranie informacji odpowiedzi proszę przesyłać do 17 października 2013 r. na adres marcin.podgorski@mazovia.pl

Tabela – plany PROW 2007-2013