Walne Zgromadzenie Członków LGD ”Wspólny Trakt” w Trablicach

W dniu 14 czerwca 2013 roku o godz. 1815 w Świetlicy Wiejskiej w Trablicach gmina Kowala odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2012r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2012r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2012r.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2012 r. jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2013.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

1

Obrady otworzyła o godz. 1815 Pani Teresa Majkusiak – Prezes Stowarzyszenia LGD ”Wspólny Trakt” witając członków stowarzyszenia.

2

3

4

5 7

8

9

Prezes Teresa Majkusiak przeczytała regulamin obrad Walnego Zebrania, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

10

Pani Prezes Teresa Majkusiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2012r.

11

 

Pani Urszula Gowin Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12.06.2013r.

14

Pani Monika Cibor – księgowa naszego Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012r.

15

Przewodniczący zebrania Ireneusz Kumięga przeprowadził głosowanie dotyczące Uchwał w sprawie:

  • Uchwała nr 1/13 z dnia 14.06.2013r – w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok., – została podjęta jednogłośnie
  • Uchwała nr 2/13 z dnia 14.06.2013r  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2012r., – została podjęta jednogłośnie
  • Uchwała nr 3,4,5,6,7,8,9/13 z dnia 14.06.2013r. – w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r. – każdy Członek            Zarządu Stowarzyszenia uzyskał absolutorium przez podjęcie uchwał jednogłośnie
  • Uchwała nr 10/13 z dnia 14.06.2013r., – w sprawie przeniesienia zysku z 2012 r. jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2013. – została podjęta jednogłośnie.

12

13

23

24

25

26

27

28