WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT”

Zgodnie z § 17 ust. 2  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24.11.2017r. (piątek)
w Domu Weselnym „Dwór Jarzębina” ul. Ogrodowa 21 w Wierzbicy,

w I terminie – o godz. 1700, przy obecności co najmniej połowy członków

w II terminie – o godz. 1730, przy obecności co najmniej 1/5 członków.

 

         PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad zebrania
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Omówienie zmian do Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 8. Omówienie zmian do Procedur oceny i wyboru operacji przez podmioty inne niż LGD
  i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Omówienie zmian do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023
  – podjęcie uchwały.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty dokumentów omawianych na Walnym Zebraniu dostępne są w Biurze Stowarzyszenia. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 48 610-36-51, 504-094-459, drogą mailową na adres: lgd@wspolnytrakt.pl lub osobiście.

Porządek Walne 24.11.2017 projekt PDF

Projekty dokumentów poniżej

1 – Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki v2.2r

2 – Wzór WoPG v2.2r

3 – Karty oceny WOPG BIURO v2.2r

4 – Karty oceny WOPG RADA v2.2r

5 – Deklaracja bezstronności pracownika v2.2r

6 – Wzór_UoPG v2.2r 7 – Wzór WoRG v2.2r

8 – Wzór sprawozdania v2.2r

Procedura oceny i wyboru operacji LGD WT – 24.11.2017 KOLOR

Procedura oceny i wybory Grantobiorców_2.2r

Regulamin Walnego 24.11.2017

Uchwała nr 15 uchwalenie procedury

Uchwała nr 16 uchwalenie procedury grantowe

Regulamin Walnego 24.11.2017

uchwała nr 14 aktualizacja harmonogramu

uchwała nr 17 aktualizacja lsr

LSR 2016 -2023 LGD WT jednolity 24 11 17

LSR 2016 -2023 LGD WT zmiany 24 11 17

Harmonogram naborów – jednolity 24.11.17

Harmonogram naborów – zmiany 24.11.17