Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”

ZGODNIE Z § 17 UST. 2 STATUTU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” ZWOŁUJEMY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 17.12.2010R.(PIĄTEK) O GODZ. 1500 W ŚWIETLICY W POMORZANACH 57 GMINA WIERZBICA

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania.

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Omówienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej płaconej przez gminy.

11. Informacja prezesa o bieżących pracach LGD „Wspólny Trakt”.

12. Sprawy różne.

Projekty uchwał zostaną rozdane przed zebraniem.