Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”

ZGODNIE Z § 17 UST. 2 STATUTU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” ZWOŁUJEMY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 11 MAJA 2012R.(PIATEK) O GODZ. 17 00 W ZESPOLE SZKŁÓŁ W SKARYSZEWIE UL. KOCHANOWSKIEGO 16G

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2011r. oraz za okres 4 letniej kadencji.

8. Sprawozdanie z działalności Rady za okres 4 letniej kadencji.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 4 letniej kadencji oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2011 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011rok.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2011r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r.

– w sprawie przeniesienia straty z 2011 r. jako koszt roku 2012

– w sprawie sposobu głosowania, podczas wyboru Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej

13. Przeprowadzenie wyborów do Rady na kolejną kadencję i podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Rady.

14. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję i podjęcie uchwały
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

15. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu na kolejną kadencję i podjęcie uchwały 
w sprawie wyboru Zarządu.

16. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – podjęcie uchwały.

17.Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.