Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania ”Wspólny Trakt”

ZGODNIE Z § 17 UST. 2 STATUTU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” ZARZĄD ZWOŁUJE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 8 MAJA 2011R.(ŚRODA) O GODZ. 1700 W RESTAURACJI ,,JUBILATKA” W SKARYSZEWIE UL. SŁOWACKIEGO 3

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA LGD ,,WSPÓLNY TRAKT” 

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2010r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010rok.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2010r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.

– w sprawie przeniesienia straty z 2010 r. jako koszt roku 2011.

11.Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.                                                                                                                                                                                                                

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej w zakładce http://www.wspolnytrakt.pl/category/skorzystaj-z/regulaminy-protokoly/