WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD WSPÓLNY TRAKT

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”wspólny trakt” zwołujemy Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 21.05.2010r. o godz 16.15 w Zajeździe Rybackim „ Złoty Karpik” Kosów 74 (przy trasie E7).

Proponowany program Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD ,,Wspólny Trakt”

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2009r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009rok.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2009r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

– w sprawie przeniesienia straty z 2009 r. jako koszt roku 2010.

11.Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.