Walne Zebranie Członków LGD „Wspólny Trakt” w Modrzejowicach

W dniu 9 lutego 2018  roku o godz. 1630 (II termin) w Folwarku „Bancer” w Modrzejowicach gmina Skaryszew, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie Walnego Zebrania.

 1. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad zebrania
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2017r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”
za 2017r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2017 r., jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2018.

 1. Omówienie zmian do Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Obrady otworzył o godz. 1630 Pan Paweł Piasek – Prezes Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”, witając członków stowarzyszenia. Zebranie odbyło się w II terminie przy obecności co najmniej 1/5 członków. W zebraniu wzięło udział 52 osoby. Następnie Prezes Zarządu przeprowadził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono Pana Andrzeja Moskwę, a na Sekretarza Annę Kasińską. Prezes Stowarzyszenia Paweł Piasek przekazał głos Przewodniczącemu Zebrania, który zaproponował porządek obrad. Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący zebrania zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad. Nikt nie zgłosił poprawek. Porządek został przyjęty jednomyślnie. Prezes Zarządu Paweł Piasek przystąpił do przeczytania regulaminu obrad Walnego Zebrania, który został przyjęty jednomyślnie. Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej. Do komisji zgłoszono osoby: Marta Madej-Kosno – gmina Iłża, Małgorzata Kozub – gmina Skaryszew, Krzysztof Popiel – gmina Wierzbica, Arkadiusz Pięta – gmina Kowala. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisję wybrano jednogłośnie.

Pan Prezes Paweł Piasek przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2017r., a Pani Iwona Kilianek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 02.02.2018r. Następnie Pani Monika Cibor przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2017rok.

Przewodniczący zebrania Andrzej Moskwa przeprowadził głosowanie, dotyczące Uchwał w sprawie:

 • Uchwała nr 1/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok., – została podjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 2/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2017r., – została podjęta jednogłośnie
 • Uchwała nr 3,4,5,6,7,8,9,10,/18 – w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2017r. – każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia uzyskał absolutorium przez podjęcie uchwał.
 • Uchwała nr 11/18 – w sprawie  przeniesienia zysku z 2017 roku, jako zwiększenie przychodów działalności statutowej roku 2018 – Została podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu omówił zmiany do Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Podjęto uchwałę w tej sprawie, która została przyjęta jednomyślnie. W sprawach różnych Prezes Zarządu podkreślił, jak ważne będzie sprawne przeprowadzenie projektów grantowych. Przypomniał również, że odbyły się już warsztaty i spotkania informacyjne w Gminach Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbic  z tematyki projektów grantowych. Zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń, gmin na kolejne warsztaty z pisania projektów grantowych, które odbędą się 15 lutego br. w Skaryszewie. Następnie podziękował w imieniu Zarządu za udzielone absolutorium.