Walne Zebranie Członków LGD Wspólny Trakt

W dniu 17 grudnia 2010 członkowie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” spotkali się na Walnym Zebraniu Członków. Obrady otworzyła Pani Teresa Majkusiak – Prezes Stowarzyszenia LGD ”Wspólny Trakt” witając członków stowarzyszenia. Następnie przeprowadziła wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego zgłoszono Ireneusza Kumięgę, a na sekretarza Annę Kasińską. W zebraniu wzięło udział 43 osoby. Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadził wybór Komisji Skrutacyjnej do której zgłoszono osoby: Milena Parszewska, Jadwiga Romanowska, Krzysztof Popiel. 

W kolejnym punkcie Kierownik Biura Paweł Piasek szczegółowo omówił zmiany do LSR dotyczące:

• aktualizacji liczby członków LGD

• aktualizacji osiągnięcia wskaźników rezultatu

• aktualizacji procedury wyboru operacji przez LGD w zakresie zmian wprowadzonych przez nowe krajowe akty prawne

• aktualizacji listy kryteriów oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi dla poszczególnych działań

• aktualizacji budżetu LGD dla każdego roku realizacji LSR

• aktualizacji harmonogramu naborów wniosków

Wszystkie proponowane zmiany zostały zaakceptowane.