WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ”WSPÓLNY TRAKT”

W dniu 21 MAJA 2010 roku odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Wspólny Trakt ”. Uczestniczyło w nim 48 członków LGD.

Obrady otworzyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Teresa Majkusuak przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad. Jednocześnie stwierdziła, iż zebranie jest prawomocne. Wszyscy Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium poprzez podjecie Uchwał w głosowaniu jawnym. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2009, oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2009r.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009rok.

9. Dyskusja

10. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2009r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.

– w sprawie przeniesienia straty z 2009 r. jako koszt roku 2010.

11.Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.