VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W dniach 25-26 października pracownicy LGD Wspólny Trakt uczestniczyli w VI Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich, na którym omawiano m. in. zakończenia obecnego okresu programowania i nowej perspektywy na lata 2014-2020. O dotychczasowym rozwoju terenów rolniczych na Mazowszu w kontekście działań samorządowych oraz kierunkach i możliwościach rozwoju po 2013 roku dyskutowali uczestnicy VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dwudniowych obradach, które rozpoczęły się 25 października br. w Zegrzu, udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O potrzebie systematycznej dyskusji, służącej wyznaczaniu kierunków działań na terenach rolniczych, świadczy rosnące z roku na rok zainteresowanie debatą. Spotkanie stało się okazją do rozmowy na temat dotychczasowych działań inicjowanych przez samorząd województwa  na obszarach wiejskich, znaczenia lokalnych przedsięwzięć na tle polityki ogólnokrajowej oraz planowania przestrzennego w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Wymieniono także doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że obszary wiejskie Mazowsza są źródłem dużego potencjału demograficzno-ekonomicznego, którego nie można lekceważyć. Marszałek zaznaczył, że działania restrukturyzacyjne i modernizacyjne służyć mają rozwojowi oraz umacnianiu konkurencyjności terenów rolniczych Mazowsza, a wysiłek inwestycyjny bezpośrednio przekłada się nie tylko na wyższy standard codziennego funkcjonowania lokalnych społeczności, ale także na atrakcyjny wizerunek całego województwa. Dlatego tak cenne jest mądre zagospodarowanie terenów rolniczych oraz konstruktywny dialog i współpraca, które często decydują o powodzeniu wielu przedsięwzięć.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jest instrumentem, dzięki któremu każda mazowiecka gmina może pozyskiwać środki na realizacje ważnych i potrzebnych inwestycji – zaznaczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Jak pokazują dotychczasowe statystyki, największa alokacja środków dotyczy infrastruktury publicznej. Każdy zrealizowany projekt świadczy o spełnieniu wymagań społecznych oraz kulturalnych. Pojawiające się w ostatnim czasie  problemy z gospodarką wodną i melioracją pokazały, jak ważne są inwestycję służące zabezpieczeniu odpowiedniego poziomu wód gruntowych. Dlatego istotne jest, aby każdy teren rolniczy miał równy dostęp do unijnych środków tak, by wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszarów wiejskich służył rozwojowi całego województwa – dodała.

Program VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odbywający się Kongres stał się także okazją do uroczystego wręczenia nagród w konkurach: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne oraz Przyjazna wieś 2012. Nagrody laureatom wręczył m.in. marszałek Adam Struzik.

Nagrodzonymi laureatami Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2012 zostali:

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”:

 • I miejsce – Pan Benedykt Karłowicz (z terenu powiatu pułtuskiego)
 • II miejsce – Pan Artur Hackiewicz (z terenu powiatu łosickiego)
 • III miejsce – Pan Roman Gorzkowski (z terenu powiatu płockiego)

Kategoria „ekologia – środowisko”:

 •  I miejsce – Pan Piotr Karwala (z terenu powiatu płońskiego)
 • II miejsce – Pan Andrzej Abramowski (z terenu powiatu mińskiego)
 • III miejsce – Pan Jerzy Pepłowski (z terenu powiatu makowskiego).

Nagrodzonymi laureatami Konkursu innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne zostali:

 • Miejsce I – Grażyna Książkiewicz – gospod. agroturystyczne Maciejówka wieś Korzeń Rządowy, gmina Łąck
 • Miejsce II – Anna  Oliszewska – Lesniczówka  Paryż wieś Rzy, gmina Sochocin
 • Miejsce III – Barbara Kuligowska Roman i Witold Roman – gospod. agroturystyczne Bania  wieś Brzeźnik, gmina Wierzbno

Wyróżnienia

 • Piotr Romański   – Gościniec Wiecha wieś Kawęczyn gmina Tarczyn
 • Joanna Muniak  – Stodoła wszystkich Świętych  wieś Regów  gmina  Baranowo
 • Marek Zbyszyński  – Gościniec pod kasztanem  wieś Fijałkowo  gmina Przasnysz
 • Bernarda Matysiak – Ranczo pod Gajem  wieś Podgaj  gmina Stromiec

Nagrodzonymi laureatami Konkursu „Przyjazna Wieś” zostali:

Kategoria infrastruktura techniczna

 • I miejsce – Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup sprzętu i wyposażenia – projekt zrealizowany przez Gminę Borowie;
 • II miejsce – Budowa Sieci Kanalizacyjnej z przyłączami – projekt zrealizowany przez Gminę Staroźreby;
 • III miejsce – Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską – projekt zrealizowany przez Gminę Pokrzywnica.

Kategoria infrastruktura społeczna

 • I miejsce – Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kałuszynie oraz jego wyposażenie – projekt zrealizowany przez Gminę Kałuszyn;
 • II miejsce – Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – projekt zrealizowany przez Gminę Głowaczów.

Źródło; KSOW Mazowieckie

Źródło