V posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Wskazanie i analiza priorytetowych branż regionu, na podstawie obowiązujących i aktualizowanych obecnie dokumentów strategicznych oraz innych opracowań, w kontekście inteligentnej specjalizacji regionów – to główne zagadnienia poruszane podczas spotkania. Na posiedzeniu zarząd województwa reprezentowali marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk.

W trakcie spotkania, poza omówieniem koncepcji „inteligentnej specjalizacji”, zaprezentowano także założenia zleconych badań potencjału innowacyjnego wybranych sektorów gospodarki województwa mazowieckiego, w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Zlecenie takich badań wynika z faktu, iż pewne obszary kluczowe w analizie innowacyjności Mazowsza nie są ujmowane w oficjalnej statystyce. Zalicza się do nich potencjał innowacyjny obszarów wiejskich, sektora MŚP, działalność B+R, sektor firm wysokich i średnio-wysokich technik, rynek nowych technologii, współpracę sektora MŚP z ośrodkami naukowo-badawczymi czy sektory wiedzy w kontekście „smart specialization”.

Wyniki badań i analiz będą służyły m.in. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji, w tym określeniu inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Zaktualizowany RIS3 uwzględniający kontekst inteligentnej specjalizacji jest natomiast warunkiem ex-ante dla przyjęcia regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 – 2020 i w znaczący sposób ukierunkuje rozwój Mazowsza na najbliższe lata.