V edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje V edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011.

 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu Województwa Mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych
i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

 

Celem konkursu jestwyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

 

Zgłoszenia do Konkursu należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie
do dnia 29 lutego 2012 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59 -79 -339 lub (022) 59 -79- 660 bądź drogą elektroniczną na adres k.kuran@mazovia.pl, lub k.zaniewski@mazovia.pl.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

 

 

 

 http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1435,v-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2011.html

 

REGULAMIN

Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011, zwanego dalej „Konkursem”, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2.     Celem Konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych, produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką, jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa.

3.     Przez „produkt” rozumie się wyroby, przetwory oraz surowce, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia.

§ 2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.     W konkursie mogą wziąć udział producenci funkcjonujący, jako firmy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

2.     Główna siedziba producenta i miejsce wytwarzania produktu muszą znajdować się
w Województwie Mazowieckim. Produkty zgłoszone do Konkursu muszą być wytwarzane w znacznym stopniu z surowców produkowanych na Mazowszu.

3.     Warunki udziału wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu określane są każdorazowo w Regulaminie, dostępnym u organizatora Konkursu na stronie: www.mazovia.pl

4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w oświadczeniu będącym częścią formularza zgłoszeniowego.

5.      

§ 3.

Zgłoszenia do Konkursu

1.     Zgłoszenie produktu do Konkursu polega na przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu do Sekretariatu Konkursu na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

2.     Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku, który nie został nagrodzony
w poprzednich edycjach Konkursu.

3.     Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, które pozwalają określić, czy zgłoszony produkt jest powtarzalny (certyfikaty, zaświadczenia, itp.).

4.     Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 29 lutego 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

5.     Zgłoszenia niekompletne oraz opóźnione nie będą uwzględniane w Konkursie.

6.     W terminie podanym przez organizatora Konkursu należy przekazać reprezentatywną próbkę produktu do Sekretariatu Konkursu

§ 4.

Kategorie

1. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:

1) Mazowiecki produkt konwencjonalny:

a) wyroby piekarnicze,

 

b) wyroby cukiernicze,

c) wędliny oraz przetwory mięsne,

d) produkty mleczarskie,

e) owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne; produkty pochodzenia roślinnego,

f) miody,

g) napoje;

2) Mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny(produkcja bez chemii, naturalne procesy technologiczne, tradycyjna receptura, surowce pochodzące z rolnictwa ekologicznego lub rolnictwa zintegrowanego):

a) wyroby piekarnicze,

b) wyroby cukiernicze,

c) wędliny oraz przetwory mięsne,

d) produkty mleczarskie,

e) owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego,

f) miody,

g) napoje

2.Organizator zastrzega sobie prawodo zmiany kategorii zgłaszanych produktów.

§ 5.

Rozstrzygnięcie Konkursu

1.     Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na przełomie I i II kwartału 2012 r.

2.     Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Konkursu, w której skład wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (4 osoby) oraz instytucji zewnętrznych (3 osoby).

3.     Osobowy skład Kapituły Konkursu zostanie powołany zarządzeniem Marszałka.

4.     Ocena może odbyć się przy obecności co najmniej 5 członków Kapituły.

5.     Członkowie Kapituły będą oceniać produkty na Karcie Oceny Produktów, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

6.     Przed oceną uczestnicy Konkursu zostaną poproszeni o dostarczenie reprezentatywnych próbek produktu do Sekretariatu Konkursu.

7.     Członkowie Kapituły Konkursu zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia wizytacji miejsc wytwarzania niektórych ze zgłoszonych produktów.

8.     O wynikach pracy Kapituły laureaci Konkursu zostaną poinformowani listownie.

9.     Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie www.mazovia.pl

 

 

 

§ 6.

Finał Konkursu

1.      W każdej z 14 kategorii nagrodzony zostanie jeden produkt.

2.      W szczególnych przypadkach Kapituła Konkursu może przyznać nagrodę specjalną oraz wyróżnienia.

3.      Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplom zawierający: nazwę producenta, nazwę produktu oraz nazwę zdobytego tytułu; a także nagrodę rzeczową.

4.      Laureaci Konkursu otrzymują prawo używania logo „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2010”.

5.      Nagrody we wszystkich kategoriach Konkursu wręczone zostaną laureatom Konkursu podczas uroczystości, która odbędzie się w II kwartale 2012 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
DLA MAZOWIECKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

ZA NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2011

1.     Nazwa producenta ……………………………………………….……………………………………………

2.     Status producenta………………..……………………………………………………….……………………

(firma, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie, gospodarstwo agroturystyczne, gospodarstwo ekologiczne, inne)

3.     Adres producenta…………………………………………………….………………………………………..

        ……………………………………………………………………………………..………………..…… 

4.     Adres do korespondencji……………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………….………………

5.     Osoba do kontaktu……………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………

Email……………………………………………………………………………………………………

6.     Nazwa produktu zgłoszonego do konkursu…………………………………………………………………

7.     Kategoria (odpowiednią kategorię należy zaznaczyć krzyżykiem)

I. Mazowiecki produkt konwencjonalny

A wyroby piekarnicze                                         

B wyroby cukiernicze

C wędliny oraz przetwory mięsne                                                                                    

D produkty mleczarskie

E owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne,

produkty poch. roślinnego

F miody                                                                                                              

G napoje                                                                                                            

II. Mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny

A wyroby piekarnicze

B wyroby cukiernicze                                         

C wędliny oraz przetwory mięsne                                                                                                    

D produkty mleczarskie

E owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne,

produkty poch. roślinnego

F miody                                                                                                                              

G napoje              

 

 

 

                                                                                                                            

8.             Zdjęcie produktu*

 

 

 

9.     Opis produktu*

 

 

 

 

10.    Krótki opis metody wytwarzania*

 

 

 

 

 

11.   Krótki opis pochodzenia surowców użytych do wytworzenia produktu *

 

 

 

 

12.    Wykaz załączonych dokumentów*

 

  

 

 

               Miejscowość i data                                                                                                                                                                 Podpis

 

                 …………………….                                                                                                                                                         …………………………

* W przypadku braku miejsca można poszerzyć ramki

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W przypadku wygrania „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2010”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, telefon, e-mail na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w prasie lokalnej i w prasie promującej Województwo Mazowieckie.

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.

Administratorem danych osobowych „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011” jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów wyłonienia laureatów „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011” oraz promocji produktów spożywczych
z Mazowsza.

Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

…………………………………………

(czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR KARTY OCENY PRODUKTÓW

W KONKURSIE O LAUR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DLA MAZOWIECKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOSCI ZA NAJLEPSZY PRODUKT ROKU 2011, W KATEGORIACH
Mazowiecki produkt konwencjonalny / Mazowiecki produkt tradycyjny i naturalny

 

 

KATEGORIA

Numer zgłoszenia

 

 

Nazwa produktu

Smak produktu
(0-20 pkt)
Ocena wizualna produktu (0-5 pkt) Suma punktów

 

Wyroby piekarnicze,

         
         
         
         
         

 

Wyroby cukiernicze

         
         
         
         
         

 

Wędliny oraz przetwory mięsne

 

         
         
         
         
         

 

Produkty mleczarskie

 

         
         
         
         
         

Owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty poch. roślinnego

         
         
         
         
         

 

Miody

 

 

 

         
         
         
         
         
 

Napoje