Umowy na OiRW podpisane – można budować

Lista operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” w zakresie Działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanego w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 LEADER, z którymi Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie zawarł umowy przyznania pomocy.

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt ” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w dniach 09 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Za pośrednictwem ww. LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 2 wybrane wnioski o przyznanie pomocy. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej Samorząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie ocenił 2 projekty i zawarł z Wnioskodawcami umowy przyznania pomocy ( operacje w załączeniu).

http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/lista_operacji_wybranych_przez73.html 

Gratulacje dla wszystkich osób, które są zaangażowane w te projekty.