Umowa na projekt grantowy „Są wśród nas” podpisana

Wiele spotkań informacyjnych w Gminach Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica (wrzesień 2017 roku), warsztatów tworzenia projektów (październik 2017 roku) i szkoleń dla indywidualnych wnioskodawców z zasad przygotowania wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego”Są wśród nas”(marzec 2018 roku) skutkowało ogłoszeniem naboru wniosków. W ramach dostępnych środków złożono wnioski, które zostały ocenione i wybrane do realizacji. Całość dokumentacji została złożona w Urzędzie Marszałkowskim i po pozytywnym rozpatrzeniu 21 listopada 2018r. została zawarta Umowa na realizację Grantu „Są wśród nas”. Kolejnym etapem było podpisywanie umów pomiędzy LGD Wspólny Trakt, a grantobiorcami. Teraz nastąpi realizacja projektów i potrwa do końca maja 2019 roku.

Celem głównym projektów jest m. in. aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami poprzez działania integracyjne i kulturalne ukierunkowane na poprawę jakości ich życia.
Cele szczegółowe to zwiększanie aktywnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów; zagospodarowanie w sposób bezpieczny, atrakcyjny i aktywny czasu wolnego uczestników (dzieci, młodzieży i dorosłych); integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na ich problemy.

Serdecznie gratulujemy stowarzyszeniom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie. Życzymy zadowolenia podczas realizacji swoich pomysłów.