Tworzenie i umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu lub modernizacji takiej infrastruktury w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.).
Termin składania wniosków: od 2 stycznia do 31 stycznia 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).
 
Kryterium regionalne zostało sprecyzowane w uchwale nr 2485/214/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia  4 grudnia 2012r.:
określa się ilość sołectw na terenie danej gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o pomoc, według zasady:
1)      co najmniej 25 sołectw – 2 pkt;
2)      od 15 do 25 sołectw – 1 pkt;
3)      poniżej 15 – 0 pkt.
 
Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl
Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979712, 22 5979643, 22 5979329, 22 5979621
Wnioski-instrukcje:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi