Tablice informacyjne Leader „Odnowa Wsi”

Informujemy o możliwości odbioru tablic informacyjnych wykonanych dla Beneficjentów działania osi 4 Leader „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach powyższego działania zostały przygotowane tablice dla wszystkich operacji, których wartość kosztów całkowitych wynosi co najmniej 50 000 Euro.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków pomocowych pochodzących z Programu, na podstawie zapisów § 5 umowy przyznania pomocy mają obowiązek zamieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej, w przypadku, kiedy koszt projektu przekracza 50 000 Euro. Tablice muszą być wykonane zgodnie z zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz zapisami Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tablice informacyjne można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Departamencie Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, pokój 409.

Tablice mogą odbierać Beneficjenci, którzy złożyli wnioski o płatność ostateczną i których koszty całkowite operacji wynoszą co najmniej 50 000 Euro (według kursu Euro w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną).

W celu odebrania tablicy prosimy o zabranie ze sobą kopii dwóch pierwszych stron złożonego wniosku o płatność ostateczną (opieczętowanych datą złożenia dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) oraz pieczątki Beneficjenta.

Kontakt: Anna Przybysz (tel. 22 59 79 104), Barbara Kręźlewicz – Prarat (22 59 79 150)