Szkolenia – MJWPU

Informacje ogólne

Głównym obszarem działalności Wydziału Szkoleń Beneficjentów jest współpraca z potencjalnymi beneficjentami ubiegającymi się o pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektów oraz prowadzenie szkoleń.

Pracownicy wydziału odpowiedzialni są przede wszystkim za redagowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizację i prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.

W ramach przeprowadzanych szkoleń, ich odbiorcy mogą uzyskać kompleksową wiedzę m.in. w tematyce zasad aplikowania, kwalifikowalności wydatków oraz możliwości realizacji projektów w ramach konkretnych działań i poddziałań zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) oraz komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb beneficjentów, wydział prowadzi także monitoring oczekiwań szkoleniowych. Bliska współpraca z Wydziałem Oddziałów Zamiejscowych i Centralnym Punktem Kontaktowym tworzy spójny system informacji dla potencjalnych beneficjentów, funkcjonujący zarówno na poziomie centralnym jak i w subregionach.

Pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów wśród wykonywanych zadań reprezentują także Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na konferencjach i seminariach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach naszego wydziału prowadzone będą szkolenia podstawowe dla potencjalnych beneficjentów z zakresu PO KL i RPO WM, które służyć będą prezentacji ogólnych zasad aplikowania o środki, przybliżenie dokumentów programowych i wytycznych. Szkolenia będą prowadzone z elementami warsztatów, na których potencjalni beneficjenci będą wypełniać min. generator wniosków. Szkolenia będą miały charakter informacyjny i wprowadzający do procesu projektowania.

Szkolenia celowe prowadzone dla beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach PO KL lub RPO WM i ZPORR mają służyć prawidłowemu i rzetelnemu wydatkowaniu środków oraz osiągnięciu zakładanych rezultatów. Na szkoleniach omawiane będą kwestie związane z wdrażaniem projektów min. promocją, sprawozdawczością, zmianami w projektach, rozliczaniem i sporządzaniem wniosków o płatność.

Organizowane będą także szkolenia specjalistyczne, skierowane do beneficjentów realizujących projekty a prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z danej dziedziny np. pomocy publicznej, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych itd. Szkolenia będą służyły podniesieniu jakości realizowanych projektów.

Szkolenia podstawowe i celowe będą prowadzone przez pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów.

Pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów:

■Agnieszka Michalska – Kierownik WSB

a.michalska@mazowia.eu

■Maria Wiro – Kiro – Główny specjalista

m.wiro-kiro@mazowia.eu

■Wojciech Łysik – Główny specjalista

w.lysik@mazowia.eu

■Artur Mikołajuk – Główny specjalista

a.mikolajuk@mazowia.eu

■Iga Isańska – Inspektor

i.isanska@mazowia.eu

■Ewa Bieżuńska – Inspektor

e.biezunska@mazowia.eu

■Magdalena Wilk – Specjalista

m.wilk@mazowia.eu

■Piotr Kruszewski – Specjalista

p.kruszewski@mazowia.eu

■Marta Uzdowska – Specjalista

m.uzdowska@mazowia.eu

■Monika Kurek – Podinspektor

m.kurek@mazowia.eu