Szkolenia dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie prowadzi  szkolenia dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym – dla osób ubiegających się o uprawnienia eksperta przyrodniczego na potrzeby Programu rolnośrodowiskowego. Z uprawnień w tych będzie można skorzystać jeszcze w 2014 r. Termin szkolenia: 30 stycznia – 1 lutego 2014 r.

Aby zgłosić się na listę ekspertów przyrodniczych, należy:
1.    ukończyć szkolenie, o którym mowa powyżej i zdać egzamin ekspercki obejmujący zakres treści realizowanych podczas szkolenia, oraz
2.    posiadać wiedzę przyrodniczą i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków ptaków lub siedlisk przyrodniczych, co potwierdzone musi być rekomendacją  wystawioną zgodnie z § 11 wskazanego poniżej rozporządzenia. Na podstawie rekomendacji należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Obecnie uprawnienia eksperta przyrodniczego uzyskuje się  w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545, z póżn. zm.).

Szkolenie trwa 3 dni, prowadzone jest z podziałem na specjalności ekspert przyrodniczy „Botanik” i ekspert przyrodniczy „Ornitolog”. Istnieje możliwość uzyskania podczas jednego szkolenia uprawnień w obydwu specjalnościach. Szkolenie odbywa się zgodnie z zakresem treści zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o  przysłanie wypełnionej  karty zgłoszenia w terminie do 17 stycznia na adres Centrum Doradztwa Rolniczego lub faksem: 22 729 72 91 lub zeskanowaną kartę  zgłoszenia na adres e-mailowy e.tyszka@cdr.gov.pl

W programie szkolenia – wykłady i ćwiczenia obejmujące treści dotyczące zasad sporządzania dokumentacji przyrodniczej, planu działalności rolnośrodowiskowej oraz realizacji Programu rolnośrodowiskowego. Uczestnikom zapewniamy materiały informacyjne na płycie CD, prezentacje i materiały do ćwiczeń w formie wydruków, notesy i długopisy. Uczestnicy szkolenia proszeni są o przywiezienie ze sobą, o ile to możliwe, laptopów.

W pierwszym dniu szkolenia zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00, kończą trzeciego dnia ok. godz. 14.00. Uczestnicy na zakończenie szkolenia mogą przystąpić do egzaminu. Poza tym będzie możliwość zdawania egzaminu w innym, późniejszym terminie.

Koszty udziału w szkoleniu na 1 osobę:

koszty dydaktyki:
3-dniowe wykłady i ćwiczenia oraz materiały dydaktyczne z jednej specjalności –  400 zł
druga specjalność (jeśli wybierze ją uczestnik tego szkolenia) – 100 zł
Opłata egzaminacyjna – 150 zł
wyżywienie 3 dni – 160 zł
2 noclegi w pokoju 2-osobowym – 120 zł
Dodatkowy nocleg w przeddzień szkolenia – 60 zł

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest dokonanie wpłaty najpóźniej do dnia 24 stycznia 2014r. na konto CDR Brwinów: 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem:  szkolenie ekspertów. Kopię potwierdzenia wpłaty prosimy przysłać e-mailem na adres: e.tyszka@cdr.gov.pl lub faksem na nr : 22 729 72 91.

Informacji o szkoleniu udziela:
Bożena Krześniak    tel. 22 729 66 34-38 w. 146
Informacji w sprawie rekrutacji uczestników udziela:
Ewa Tyszka   tel. 22 729 66 34-38 w. 107