Środki finansowe na promocję żywności o uznanej wysokiej jakości

W Unii Europejskiej konsumenci podejmując decyzje o zakupie żywności coraz częściej kierują się kryteriami innymi niż tylko cena czy też standardowa jakość. Kwestią która staje się coraz istotniejsza są walory smakowe, zdrowotne, tradycja wytwarzania, regionalne pochodzenie czy też ściślejsza kontrola procesu produkcji. M.in. z tych trendów konsumenckich wynika zwiększający się popyt na żywność wysokiej jakości, produkty regionalne, żywność produkowaną metodami tradycyjnymi jak również na żywność pochodzącą z produkcji ekologicznej.

Uznając znaczenie sektora produkującego żywności wysokiej jakości ale również biorąc pod uwagę koszty z tym związane od kilku lat Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności m.in. w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności.

Celem unijnego działania jest zwiększenie popytu na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności, wspieranie grup producentów zrzeszających podmioty, które aktywnie uczestniczą w tych systemach oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej specyficznymi właściwościami i zaletami, jak również wysokim standardem dobrostanu zwierząt itp.

Dostępne również dla działających w Polsce producentów środki mogą być przeznaczone wyłączenie na promocję produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności tj.:

• wspólnotowego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych;

• wspólnotowego systemu rolnictwa ekologicznego;

• Integrowanej Produkcji;

• „Jakość i tradycja”.

Istnieje możliwość dalszego rozszerzenia listy systemów jakości żywności kwalifikujące do uzyskania wsparcia, jednakże jest to uzależnione do akceptacji przez Komisję Europejską propozycji już przedłożonych przez stronę Polską.

Kto może uzyskać środki?

Producenci prowadzący na terenie Polski produkcję w systemach jakości żywności w odniesieniu do określonych produktów lub sposobu produkcji, mogą działając w formie grupy producentów wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne. Jako grupę producentów uznaje się organizację o dowolnej formie prawnej, która zrzesza producentów żywności wysokiej jakości.

Natomiast podmioty działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego (np. spółdzielnie mleczarskie czy też gminne spółdzielnie), które wytwarzają lub ich członkowie wytwarzają produkty w ramach systemów jakości żywności mogą samodzielnie wnioskować o środki na działania informacyjne i promocyjne.

Które działania podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowanie można uzyskać do – prowadzonych wyłącznie na rynku wewnętrznym UE – następujących działań:

– z zakresu public relations, promocji i reklamy,

• udziału w targach,

• promocji w punktach sprzedaży itp.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych można informować o:

• specyficznych cechach produktów,

• jakości produktów,

• specyficznych metodach produkcji,

• wysokich wymogach dotyczących dobrostanu zwierząt i poszanowania środowiska itp.

W działaniach tych nie można promować marek handlowych.

Operacja może stanowić jednorazowe działanielub spójny zestaw działań wdrażany nie dłużej niż przez 2 lata, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Niezależnie od rodzaju podejmowanych działań środki dostępne dla beneficjenta są wypłacane jako refundacja wynosząca 70% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych netto. Realizacja operacji nie może być finansowana z żadnych innych środków publicznych.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski składa się w Agencji Rynku Rolnego, w tym również do Oddziałów Terenowych Agencji, jednakże należy pamiętać, że za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień w którym wniosek ostatecznie dotrze do centrali ARR.

Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do osiągnięcia kwoty co najmniej 110 % dostępnych środków finansowych wynoszących 30 mln euro, dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak przygotować poprawny wniosek?

Wszystkie wnioski w ramach działania składa się na formularzach udostępnianych przez Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywności > „Promocja ze środków PROW 2007-2013”.

Podstawowym elementem wniosku jest opis planowanej akcji promocyjno – informacyjnej, który powinien zawierać informacje dotyczące operacji, w szczególności:

• uzasadnienie potrzeby realizacji,

• cel realizacji,

• produkty objęte przedsięwzięciem,

• zasięg terytorialny,

• miejsce realizacji,

• strategię,

• grupy docelowe,

• harmonogram planowanych do zrealizowania zadań,

• plan finansowy oraz realizacji,

• planowane rezultaty.

Co to są koszty kwalifikowalne?

Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji. Kosztem kwalifikowanym nie jest podatek od towarów i usług (VAT) związanych z realizacją operacji.

Wykaz kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji

Wyżej wymienione kwoty obejmują koszty:

1. reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach;

2. promocji w punktach sprzedaży;

3. przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;

4. udziału w pokazach, wystawach i targach;

5. organizacji szkoleń i konferencji;

6. prowadzenia serwisu internetowego;

7. najmu powierzchni reklamowej;

8. publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;

9. wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;

10. zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11. najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12. w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:

13. podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,

14. podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

15. zakwaterowania – do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

16. pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych – do wysokości:

17. diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju – jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

18. 160 zł na dzień – jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakich terminach następuje wypłata refundacji?

Pomoc jest wypłacana:

• kwartalnie, jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące,

– po zrealizowaniu działania, jeżeli operacja ma być realizowana w jednym etapie przez nie więcej niż 6 miesięcy.

 

System Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 oraz System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS) w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006;

w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/07

Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 94 z późn. zm.);

systemu uznanego decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi administrowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego

Źródło: mazowieckie.ksow.pl