Seminarium internetowe: „Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w terminie 7-14.02.2014r. w oparciu o platformę szkoleniową CDR O/Kraków seminarium internetowe pod nazwą: Idee innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy doradców pracujących w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, którzy są zainteresowani problematyką innowacji, transferu wiedzy i współpracy w programowaniu Samokształcenie ma na celu przekazanie doradcom wiedzy z zakresu innowacji, transferu wiedzy i współpracy jako istotnych czynników rozwoju obszarów wiejskich.

Perspektywicznym celem seminarium jest wywołanie wśród doradców zainteresowania aktywnym uczestnictwem we wdrażaniu Priorytetu 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Moduły samokształcenia i ich wymiar:

Lp. Tematyka modułów (pakietów) Liczba godzin
1. Definiowanie innowacji i transferu w teoretycznym ujęciu. 3
2. Współpraca warunkiem rozwoju obszarów wiejskich z zastosowaniem innowacji i transferu wiedzy. 3
3. Innowacje, transfer wiedzy i współpraca w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3
4. Rola i zadania publicznych jednostek doradztwa rolniczego we wdrażaniu Działania „Transfer wiedzy i innowacji” PROW 2014-2020. 3
Udział w forum internetowym
Przeglądanie wpisów, odpowiadanie na wątki tematyczne, zadawanie pytań, wypowiadanie opinii. 5
Udział w czacie
Wejście na czat, wypowiadanie opinii, odpowiadanie na pytania moderatora, wypowiadanie się w kwestiach podejmowanych przez uczestników. 1

Harmonogram.

Seminarium odbędzie się w terminie 7-14.02.2014 r., według poniższego harmonogramu:

7.02.2014 r.: Zamieszczenie 4 pakietów samokształceniowych na platformie www.cdrkursy.edu.pl;

7-14.02.2014 r.: Uruchomienie i prowadzenie internetowego forum dyskusyjnego;

14.02.2014 r.:
godz. 9.00 – podsumowanie oraz zamknięcie seminarium – czat
godz. 10.00 – przeprowadzenie testu końcowego sprawdzającego wiedzę (test dostępny przez 24 godziny).

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o przesłanie do dnia 30 stycznia 2014 r. Karty zgłoszenia uczestnictwa oraz Informacji o uczestniku (do pobrania poniżej) faksem pod numer 12/424 05 05 lub e-mailem (skan) na adres: s.filas@cdr.gov.pl.

Po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymają informację potwierdzającą udział w seminarium wraz z loginem i hasłem umożliwiającymi rejestrację na seminarium. Informacja zostanie przesłana  na podany w Karcie zgłoszenia uczestnictwa adres e-mail (prosimy o czytelne wpisanie adresu poczty elektronicznej).

Informacje w sprawie rekrutacji, O/Kraków:
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
Sylwia Filas – Tel.: (12) 424 05 54, e-mail: s.filas@cdr.gov.pl

Informacja merytoryczna dotycząca seminarium, CDR O/Kraków:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Leszek Leśniak – Tel.: (12) 424 05 03, e-mail: l.lesniak@cdr.gov.pl
 
Do pobrania:
Karta zgłoszenia uczestnictwa
Informacja o uczestniku