Rusza nabór wnioskow na działanie OiRW (mazowieckie)

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, z późn. zm.) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego działania.

Termin składania wniosków:od 4 października do 30 listopada 2010 roku.

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. B. Brechta 3; 03-472 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Kryterium regionalne określono w Uchwale Nr 1814/378/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2010 r.

Kryterium regionalne uznaje się za spełnione jeżeli:

a)    na terenie gminy, w której realizowana będzie operacja znajduje się jeden z następujących obszarów ochrony przyrody: park narodowy (także otulina), park krajobrazowy (także otulina, jeżeli została wyznaczona), rezerwat przyrody (także otulina, jeżeli została wyznaczona), obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000;

b)   realizacja operacji dotyczy obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub operacja dotyczy realizacji projektu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Spełnienie określonych warunków w obu częściach zapewnia przyznanie 2 punktów. W przypadku spełnienia jednego z wymagań operacja otrzyma 1 punkt. W przypadku niespełnienia kryterium regionalnego punktów nie przyznaje się.

Dodatkowe informacje tel.:22 5979329; 22 5979621; 22 5979643; 22 5979664, 22 5979179

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powiązania:

Wniosek o przyznanie pomocy W1_313_4z.pdf
Wniosek o przyznanie pomocy W1_313_4z.xls
Instrukcja wypełniania wniosku IW1_313_4z.pdf
Wzór oświadczenia do kryterium regionalnego.doc

Administratorem danych osobowych zbioru „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane do celów realizacji operacji objętych zadaniami delegowanymi Instytucji Zarządzającej, w zakresie działań wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz 19-23, z zastrzeżeniem pkt 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby wynika z:
ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z pózn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.