ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany limitów pomocy w rozporządzeniu dot. działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które wchodzą w życie 31.01 2013 r.  Nowe limity 200 tys. zł w okresie programowania na jednego beneficjenta (wyjątkowo 50 tys.) i 50 tys. na jeden mały projekt mają zastosowanie do naborów, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia!

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.3)) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanego dalej „Programem”, wynosi 200 tys. złotych na jednego
beneficjenta, z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy, limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta.”,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50 tys. złotych.”;
2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty,
według harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości takich informacji stanowiącego
załącznik do umowy, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, jest podawana do publicznej wiadomości po raz
ostatni, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.”;
3) po § 12a dodaje się § 12b w brzmieniu:
„§ 12b. 1. Przepisy § 12a nie mają zastosowania do przyznawania pomocy na małe projekty w przypadku, gdy
po podaniu do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 9 ust. 3, na skutek zmiany harmonogramu,
o którym mowa w § 9 ust. 3, zostanie podana do publicznej wiadomości kolejna informacja o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty.
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r.
Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 613, z 2010 r. Nr 158, poz. 1067, z 2011 r.
Nr 186, poz. 1104 oraz z 2012 r. poz. 302.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 63

2. W przypadku określonym w ust. 1 samorząd województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej,
o odmowie przyznania pomocy na mały projekt, który według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia przez
LGD wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, dotyczącego podania do publicznej wiadomości kolejnej informacji
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, nie mieści się w ramach limitu dostępnych
środków wskazanego w informacji, o której mowa w § 9 ust. 3, z podaniem przyczyn tej odmowy.”;
4) w § 34 pkt 4a otrzymuje brzmienie:
„4a) wniosek o przyznanie pomocy na operację, która nie mieści się w ramach limitu określonego w informacji,
o której mowa w pkt 1, podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w ramach tego limitu jest
możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym podmiot wdrażający informuje wnioskodawcę w formie
pisemnej; przepisy § 12a ust. 2 i 3 oraz § 12b stosuje się odpowiednio;”.
§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych w terminach składania
wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy
dotychczasowe, z wyjątkiem § 9 ust. 3, § 12b i § 34 pkt 4a rozporządzenia wymienionego w § 1, które stosuje się
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk