Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór w 2011 r. przez ARiMR

W 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zostanie przeprowadzony w następujący sposób:

od 27 września do 14 października 2011 roku,  będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć  50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji;

od 17 października do 4 listopada 2011 roku swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. W tym przypadku kwota dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 2010 r.

 

Informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013W dniu 16 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca2011 r,, zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które uchyliło wcześniej wyznaczone roczne limity finansowe limity dla lat 2008,2009 i 2010, jak również dotychczas stosowany ich podział na poszczególne województwa. Pozwoli to na objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w naborze 2010 r. W tej sytuacji Agencja zaprzestaje zamieszczania na stronie internetowej list kolejności przysługiwania pomocy dotyczących Wnioskodawców, którzy w 2010 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 311.

W 2010 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” były przyjmowane od 24 sierpnia.
Termin składania wniosków upływał z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do  publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informacji określającej, że  zapotrzebowanie na środki finansowe osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w 2010 roku w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia.