Równać Szanse 2011

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (misją programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast – do 20 000 mieszkańców) organizuje Ogólnopolski Konkurs Grantowy.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi
i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych
i placówek pozaszkolnych realizujących projekt: umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych, umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 roku a 30 listopada 2012 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie (dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców): organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne oraz nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans  podjęte w ramach projektu.

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2012 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów – Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Projekty powinny:

  • zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;
  • włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
  • angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
  • tworzyć spójny  cykl działań.

Jak informują organizatorzy konkursu preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu
(z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) – jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek
w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

Dotacje nie będą przyznawane na:

  • pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;
  • organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);
  • koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);
  • pomoc charytatywną;
  • organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;
  • stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

W budżecie projektu aplikujący winni uwzględnić koszty obsługi projektu
w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

Dotacja będzie przekazana dotowanym podmiotom 10 lutego 2012 r.

Procedura składania wniosków

Termin rejestracji wniosków: do 11 października 2011 r.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 listopada 2011 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl