Rada LGD ponownie oceniła wniosek po proteście wnioskodawcy

Uchwała Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” nr IV/73/17 z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście Wnioskodawcy Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., złożonego w ramach naboru wniosków nr 02/2017 Przedsięwzięcie 3.1 .1 Przedsiębiorczy Trakt

Na podstawie § 21 ust. 4 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, § 14 i § 15 Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) oraz art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) (dalej ustawa w zakresie polityki spójności),
Rada Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” uchwala, co następuje: 

Mając na uwadze protest Wnioskodawcy firmy Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., NIP 8942641602, REGON 932239691 w przedmiocie wniosku o przyznanie pomocy, dotyczącej operacji, której nadano: numer: 12/3.1.1/2/2017, złożony w naborze: nr 02/2017 Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie,  Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt, pod tytułem: Rozwój działalności firmy Polska Telewizja Szerokopasmowa poprzez stworzenie światłowodowej sieci teleinformatycznej wykorzystującej autorskie urządzenie „Korbox” i zapewniającej dostęp do telewizji, telefonu, szerokopasmowego Internetu oraz systemów automatyzacji budynkowej na obszarze LGD Wspólny Trakt”, wnioskowana kwota wsparcia: 296 585,70 zł, intensywność pomocy: 69,90 %. Po dokonaniu weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.