PULS Wsi – zapraszamy do udziału w pierwszym seminarium

Zapraszamy ekspertów zajmujących się uczestnictwem lokalnych środowisk w różnych dziedzinach życia społecznego do udziału w pierwszym seminarium, które odbędzie się w dniach 15-17.09. 2017r. w Bukowym Dworku w Szczawnie-Zdroju.

W ramach projektu zrealizowana zostanie seria tematycznych seminariów, zakończonych podsumowującą konferencją. Seminaria powiązane będą z lokalnymi wizytami i będą służyły doskonaleniu osiągniętemu dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Uczestnicy seminarium to eksperci wskazani przez partnerów operacji. W finalnej publikacji zostaną zaprezentowane najważniejsze przykłady i rekomendacje wspierające partycypację i inkluzję społeczną.

Tematyka projektu dotyczy procesu programowania rozwoju wsi, w tym umiejętności, które są ważne dla partycypatywnego zarządzania sprzyjającego społecznej inkluzji. Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami z zakresu lokalnych regulacji (prawa miejscowego, procedur itp.), które stanowią przejaw legalizacji, czyli ugruntowania praktyki partycypacji w prawie miejscowym i w lokalnej praktyce zarządzania. Szczególnie istotne jest tu uwzględnienie standardów, na przykład związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i wykorzystaniem instrumentu konsultacji społecznych, rozwiązań w zakresie współdecydowania, społecznej kontroli bądź choćby komunikacji skupionej na przepływie informacji od mieszkańców i lokalnych środowisk do lokalnych władz.

Udział w projekcie zadeklarowali partnerzy KSOW z czterech regionów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Operacja realizowana jest przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.cie.org.pl lub kotaktując się przez e-mail pulsrozwoju@gmail.com

 Więcej informacji o projekcie – zobacz