Przyszłość lokalnych liderów

W dniach od 3 do 5 października odbyła się, organizowana wspólnie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd Województwa Śląskiego oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, międzynarodowa konferencja „Podejście LEADER po roku 2013 wobec nowych wyzwań dla rozwoju obszarów wiejskich Europy”.

Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Andrzej Butra, który podkreślił duże zainteresowanie podejściem Leader wśród beneficjentów i wyraził nadzieję na kontynuację pozytywnych inicjatyw realizowanych przez lokalnych partnerów. W trakcie trwających przez dwa dni paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów zastanawiano się nad propozycjami rozwiązań w funkcjonowaniu podejścia Leader w przyszłym okresie programowania UE. Na zakończenie spotkania przyjęto dokument końcowy, w którym podkreślono dużą rolę podejścia Leader dla rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. W dokumencie wyrażono przekonanie, że obszary wiejskie w Europie potrzebują, upowszechnienia podejścia Leader i szerszego uznania wartości dodanej jaką ono tworzy, przy jednoczesnym doskonaleniu dotychczasowych zasad wdrażania tego podejścia.

W trakcie konferencji odbyły się również imprezy towarzyszące, miedzy innymi wystawa LGD SILESIAN RURAL NETWORK, połączona z prezentacja punktu wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej.

W wydarzeniu wzięło udział 150 osób, w tym ponad 60 gości zagranicznych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką wdrażania podejścia Leader w Unii Europejskiej: przedstawiciele Komisji Europejskiej, a wśród nich Dyrektor DG AGRI EU – ds. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mihail Dumitru, urzędnicy ministerstw państw członkowskich UE, członkowie oraz  przedstawiciele krajowych i regionalnych sieci lokalnych grup działania.

Wszystkie materiały związane z konferencją, czyli program, treść wygłoszonych przemówień i prezentacji oraz dokument końcowy, dostępne są na stronie internetowej: www.leaderafter2013.eu w zakładce „PROGRAM”.