image

Przyjęcie procedur na okres programowania 2023-2027

W dniu 14 maja 2024 roku w świetlico-remizie w Kobylanach odbył się Zarząd, a następnie Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.

W wyniku przeprowadzonych zebrań podjęto uchwały w sprawie przyjęcia procedur: oceny i wyboru operacji LGD „Wspólny Trakt” dla projektów finansowanych z EFRROW i oceny wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru grantobiorców. Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu, a także sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2023 rok.

Prezes Zarządu Paweł Piasek szczegółowo omówił i przedstawił projekt Regulaminu Rady na nowy okres programowania 2023-2027, który został zaakceptowany i przyjęty uchwałą.

W wyniku głosowania każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia uzyskał absolutorium.

Dokonano również aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w zakresie Innych źródeł finansowania LSR oraz Matrycy logicznej powiązania lokalnych kryteriów wyboru i przedsięwzięć, mając na uwadze zalecenia Urzędu Marszałkowskiego dotyczące możliwości finansowania projektów z FEM 2021-2027 oraz konieczność dostosowania lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców do zatwierdzonych 28 marca 2024 roku Wytycznych szczegółowych.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zebranych za obecność, duże zaangażowanie, owocną współpracę, a także udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za 2023 rok.

Licznik odwiedzin: Odsłon razem: 576095 | Odsłon wczoraj: 112 | Odsłon dzisiaj: 67