[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.627) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1414 oraz z 2018 r. poz. 509) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego poddziałania w typie dotyczącym budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Termin składania wniosków: od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Przewidywana wartość środków w ramach dostępnego limitu na lipiec 2018 roku dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wynosi 38 mln zł. Podana kwota ma charakter informacyjny i określa przybliżoną wartość.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej – osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Biura Regionalnego KSOW – do pobrania stąd.

Dodatkowe informacje: tel. 22 5979621, 22 5979167, 22 5979643

Źródło ; KSOW