PROW 2014-2020 – konsultacje społeczne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W resorcie opracowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument został opublikowany na stronie MRiRW w zakładce: PROW 2014-2020.

Zapraszamy do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji na adres: konsultacjePROW@minrol.gov.pl  do 15 maja 2013 r.

Dotychczas w ramach konsultacji założenia do PROW 2014-2020 zaprezentowane zostały 17 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 kwietnia 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Głównym zadaniem grupy roboczej jest wspieranie ministra rolnictwa w pracach związanych z programowaniem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW.

Do zadań Grupy należy w szczególności:

  • opiniowanie, analizowanie i omawianie sposobu ukierunkowania i koordynacji poszczególnych instrumentów wsparcia;
  • opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzaniem ewaluacji ex-ante i oceny oddziaływania na środowisko programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020;
  • monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante istotnych dla przygotowania i realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, jak również instytucji sektora publicznego i administracji publicznej. Pracom grupy roboczej przewodniczy podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Edyta Wieczorkiewicz-Dudek.

W trakcie pierwszego posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i przedyskutowano Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto przedstawiono informację na temat projektów przepisów UE dotyczących realizacji PROW 2014-2020, zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu oraz dalszych planowanych prac nad przygotowaniem Programu.

Wstępny zarys PROW 2014-2020 – pobierz dokument

źródło: SC KSOW