PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013. INFORMACJE OGÓLNE

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Oznacza to konieczność przygotowania dokumentów programowych będących podstawą wydatkowania środków finansowanych w ramach funduszy unijnych. Dotyczy to także polityki rozwoju obszarów wiejskich, która choć nie jest częścią polityki Unii Europejskiej kształtowanej między innymi poprzez wsparcie finansowe określonych mechanizmów.

 

W poprzednim okresie budżetowym w UE głównym źródłem finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich UE był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), podzielony na Sekcję Orientacji oraz Sekcję Gwarancji. Z sekcji Orientacji pochodzą środki na Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich, zaś z sekcji Gwarancji – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz płatności bezpośrednie. Zgodnie z założeniami reformy polityki obszarów wiejskich od roku 2007 wsparcie rozwoju obszarów wiejskich będzie finansowane w ramach nowego funduszu – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (DZ.U.UE z dnia 11.08.2005).

Zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone w Rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.UE z dnia 21.10.2005).

Zadaniem EFRROW, ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie, uzupełniającą politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólna politykę rybołówstwa. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich jest podstawą do Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instrumenty Programu będą podzielone na osie, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
  • poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
  • poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

W wyniku powołania EFRROW nastąpiło połączenie dotychczasowych instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych obecnie w dwóch programach – Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Sektorowym Programie Operacyjnym Rolnictwo SPO, w jeden spójny Program. Jednocześnie, dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych, została włączona do programów rozwoju obszarów wiejskich. Nastąpiło także oddzielenie polityki rozwoju obszarów wiejskich od polityki spójności (FS). Szczegółowe warunki wsparcia, zasady przejściowe pomiędzy okresem 2000-2006 a 2007-2013 oraz zasady kontroli regulują akty wykonawcze do Rozporządzenia 1698/2005:

  • Rozporządzenie Komisji ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (projekt);
  • Rozporządzenie Komisji ustanawiające przepisy przejściowe dla rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w rozporządzeniu 1698/2005;
  • Rozporządzenie Komisji ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzania procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności dotyczącej środków wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (projekt).

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację opisane są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.