Program Maluch 2012: nabór wniosków do 16 marca

Żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni mogą uzyskać dofinansowanie rządowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Do 16 marca br gminy mają czas na składanie wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu Maluch. Wyniki zostaną ogłoszone do 20 kwietnia br. W 2011 r. na Mazowszu powstało dzięki niemu 193 nowe miejsca w żłobkach i zmodernizowano 6 placówek.

Samorządy mogą otrzymać dotację do 50% wartości projektu, adekwatną do liczby planowanych miejsc w danej placówce. Dofinansowanie mogą przeznaczyć na:

  • wyposażenie oraz prace wykończeniowe (żłobek 1,8 tys. zł na jedno miejsce, klub dziecięcy 1 tys. zł, opiekun dzienny 1,8 tys. zł),
  • adaptację istniejących lokali (żłobek 3,4 tys. zł, klub dziecięcy 2 tys. zł, opiekun dzienny 2.2 tys. zł),
  • budowę nowych lokali (żłobek 11.3 tys. zł, klub dziecięcy 6,6 tys. zł).
  • szkolenie dziennego opiekuna – 700 zł.
  • Nowością tegorocznej edycji jest możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń opiekunów dziennych. Gminy mogą złożyć dowolną liczbę wniosków. Zgłoszone projekty powinny zostać zrealizowane w 2012 i 2013 roku.

Dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym) w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 44. Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć na kopercie dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2012”. Wydział dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Muszą one zawierać m.in. szczegółowy opis realizacji zadania, w tym harmonogram i kalkulację kosztów. Zestawienie projektów zakwalifikowanych do Programu zostanie przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Druga tura składania wniosków rozpocznie się po zakończeniu pierwszej, w kwietniu.

Program Maluch jest elementem polityki prorodzinnej rządu, wspierającym rodziny w opiece nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych sytuacjach do lat 4) – poprzez dofinansowanie tworzenia przez gminy miejsc opieki, poprawę standardów funkcjonowania, dostosowanie placówek do potrzeb lokalnej społeczności oraz umożliwienie rodzicom i opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.

Łącznie w latach 2011-2013 na realizację Programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 190 mln zł, w tym w 2012 roku – 40 mln zł. Do tej pory na Mazowszu z programu skorzystały gminy: Mława, Troszyn oraz m.st. Warszawa. Gminy otrzymały łącznie 1 mln 76 tys zł.

Szczegółowe informacje o programie znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz www.zlobki.mpips.gov.pl.