Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 29 grudnia 2013 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 grudnia 2013 r. złożono 287,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 586,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 93 828 umów o dofinansowanie na kwotę 388,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 267,7 mld zł, co stanowi 93,2 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 255,2 mld zł, a w części dofinansowania UE 180,8 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (29 grudnia 2013 r.) (28 KB)

Źródło; www.mir.gov.pl