POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 31.07.2018r.

W dniu 31.07.2018 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 2/2018/G

Rada przystąpiła do oceny wniosków w ramach naboru 2/2018/G Przedsięwzięcie 1.1.2 „Animacja wspiera aktywność” zgodnie z procedurą, pierwszym elementem było podpisanie deklaracji bezstronności.

W ramach naboru 2/2018/G zgodnie z zakresem tematycznym §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami, limit środków w ogłoszonym naborze wynosił 75 000 zł

W ramach naboru przyjęto i zarejestrowano 6 wniosków na łączną kwotę  57 100,00 zł       

Pracownicy biura LGD przeprowadzili wstępną weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018/G.

Dalszej ocenie podlegały wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonym w PROW na lata 2014-2020.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Lista Grantobiorców wybranych do dofinansowania 2.1.1. Animacja wspiera aktywność

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY I 31.07.2018 Animacja wspiera aktywność

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ 31.07.2018 Animacja wspiera aktywność

Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny przysługuje prawo  wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.

 Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • oznaczenie LGD właściwego do rozpatrzenia odwołania;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza
  lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje w wyznaczonym terminie odwołanie od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, w związku z powyższym lista wniosków wybranych do powierzenie grantów w ramach limitu dostępnych środków może ulec zmianie.

Odwołanie wnosi się na formularzu udostępnionym przez LGD i składa osobiście lub przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika w biurze LGD. Wzór formularza odwołania dostępny jest na stronie LGD pod linkiem: www.wspolnytrakt.pl

Wzór-protestu_LGD_Wspólny-Trakt