Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt – rozpatrzenie protestu

W dniu 24 listopada w Wierzbicy, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, na którym został rozpatrzony protest, dotyczący  ponownej oceny wniosku złożonego przez Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., (nr wniosku 12/3.1.1/2/2017), pt. „Rozwój działalności firmy Polska Telewizja Szerokopasmowa poprzez stworzenie światłowodowej sieci teleinformatycznej wykorzystującej autorskie urządzenie „Korbox” i zapewniającej dostęp do telewizji, telefonu, szerokopasmowego Internetu oraz systemów automatyzacji budynkowej na obszarze LGD Wspólny Trakt” – złożonego w naborze nr 02/2017 Przedsięwzięcie 3.1.1 Przedsiębiorczy Trakt.

Na podstawie § 21 ust. 4 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, § 14 i § 15 Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”, w związku z art. 22 ust. 1 ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) (dalej ustawa o RLKS) oraz art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2017.1460 z późn. zm.) (dalej ustawa w zakresie polityki spójności). Protest odnosił się do kryterium nr 5 „Operacja jest ukierunkowana na zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej, określonej w LSR”  – Radni zgodnie ze stanowiskiem Samorządu Województwa Mazowieckiego, po przeanalizowaniu raz jeszcze tego kryterium, postanowili przyznać punkty w tym kryterium.