Posiedzenie Rady LGD Wspólny Trakt dotyczące oceny wniosków MP, OiRW i TiRM– częśćI

W dniu 4 września 2012 roku Rada Lokalnej Grupy Działania ,,Wspólny Trakt” dokonywała oceny złożonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach naboru na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 044 627,00zł . Na Odnowę i rozwój wsi złożono 2 wnioski, na łączną kwotę 695 613,89 zł, a na małe projekty do biura LGD wpłynęło 9 wniosków, na łączną kwotę 183 939,84zł

W wyniku oceny Rada uznała je wszystkie za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Lista ocenionych operacji wraz z punktacją znajdują się poniżej.

Do pobrania:

zał. do uchwały nr VIII 69 12 – lista TiRM operacji ocenionych wg kryteriów

zał. do uchwały nr VIII 75 12 – MP- ocenione

zał. do uchwały nr VIII 72 12 – OiRW

 II spotkanie Rady odbędzie się 13 września 2012 o godz. 14.00

Od decyzji wydanej przez Radę LGD Wspólny Trakt, wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Wniosek należy złożyć bezpośrednio do Biura Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach oceny zgodności operacji z LSR. Odwołanie powinno zawierać pisemne uzasadnienie odwołania, numer wniosku nadany na etapie rejestracji w ramach Procedury wyboru oraz czytelny podpis odwołującego się. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji nie będzie brany pod uwagę w przypadku gdy:

– został wniesiony po upływie terminu określonego,

– został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,

– nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.