Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

UPRZEJMIE ZAPRASZAM NA POSIEDZENIE RADY LGD „WSPÓLNY TRAKT” NR VII/11  W DNIU 27.06.2011 R (poniedziałek) O GODZINIE 1500, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU URZĘDU MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE UL. SŁOWACKIEGO 6 W SALI KONFERENCYJNEJ NR 19

DOTYCZY:  OCENY WNIOSKÓW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Porządek posiedzenia rady lokalnej grupy działania

„Wspólny Trakt” nr VII/11 w dniu 27.06.2011R

I

1. Otwarcie posiedzenia Rady – przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w zakresie działania – „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

4. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD.

– Podjęcie Uchwał o bezstronności, zgodności operacji z LSR, oceny operacji wg lokalnych kryteriów .

II.

6.       Podjęcie uchwał o wyborze operacji do dofinansowania / niedofinansowania
w zakresie: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

7.      Wolne wnioski, dyskusja.

8.      Zakończenie posiedzenia Rady.

      Zgodnie z regulaminem Rady LGD „Wspólny Trakt”

§4

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członkowie Rady są zobowiązani powiadomić o tym Przewodniczącego przed terminem posiedzenia Rady, a następnie w ciągu 7 dni usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu w formie pisemnej i przedłożyć usprawiedliwienie Przewodniczącemu.

3. Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność członka Rady na posiedzeniu Rady uznaje się:

1).chorobę lub opiekę nad chorym członkiem rodziny,

2). podróż służbową,

3). inne prawnie lub losowo uzasadnione przeszkody.

   

Tekst regulaminu Rady dostępny jest na stronie www.wspolnytrakt.pl