Planowane zmiany legislacyjne PROW 2007-2013

• Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania Instytucji Zarządzającej w ramach PROW 2007-2013;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji PROW 2007-2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.

Rozporządzenia regulujące warunki i tryb przyznawania pomocy dla następujących działań:

• „Ułatwianie startu młodym rolnikom”;

• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;

• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

• „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”;

• „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”;

• „Grupy producentów rolnych”;

• „Wdrażanie projektów współpracy”.