Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków
na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”
finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

W 2012 roku, na realizację zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” zgodnie z projektem budżetu przeznaczono kwotę: 37 902 000,- złotych; ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie;
Na realizację zadań programu w 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 59 202 809,- złotych,
Na realizację zadań programu w 2011 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 45 328 000,- złotych;

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I. Konkurs na dofinansowanie w 2012 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” podzielony jest na 3 bloki programowe:

– Wstępna selekcja do sportu
– Sportowa aktywność
– Programy ogólnopolskie

ppkt.1 Zadania przewidziane do realizacji w ramach bloku „Wstępna selekcja do sportu” (zadania adresowane wyłącznie do polskich związków sportowych):
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – termin realizacji od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.,
b) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe – termin realizacji od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.,

ppkt 2. Zadania przewidziane do realizacji w ramach bloku „Sportowa aktywność” (zadania adresowane w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń):
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – termin realizacji od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.,
b) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) – termin realizacji: od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.,
c) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe – termin realizacji od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 r.,

ppkt 3. Zadania przewidziane do realizacji w ramach bloku „Programy ogólnopolskie” (zadania adresowane w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń):
a) dofinansowanie projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży” (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) – termin realizacji: od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
b) dofinansowanie projektu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” (koordynuje Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe) – termin realizacji: od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
c) dofinansowanie projektu „Animator programu Moje Boisko – ORLIK 2012” (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) – termin realizacji: od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

UWAGA: w 2012 roku, ze względu na ograniczone środki finansowe, zadania „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego” oraz „szkolenia nauczycieli, instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży” nie będą realizowane.

II. Zasady przyznawania dotacji:
a) Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych,
b) Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. I z uwzględnieniem określonych powyżej terminów realizacji,
c) Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20 % całości kosztów realizacji zadania (w tym zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),
d) W przypadku realizacji zadania pn. „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”, należy ściśle przestrzegać zasad przedstawionych poniżej:
– wskazane jest aby realizowane przedsięwzięcia miały charakter ogólnopolski lub co najmniej ponad wojewódzki.
– ranga i zasięg imprezy musi mieć odzwierciedlenie w treści wniosku (informacje o sposobie rekrutacji uczestników, opis realizacji przedsięwzięcia wskazujący na deklarowany zasięg przedsięwzięcia, itp.).

III. Priorytetowo traktowane będą projekty:
a) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”,
b) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c) służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport, ukierunkowane na realizację celów „Roku Korczakowskiego 2012”,
d) promujące wolontariat w sporcie,
e) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
f) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów, inne,
g) ukierunkowane na wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

IV. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
c) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
f) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE,
g) udział w realizacji zadania wolontariuszy,
h) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,
i) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

V. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:
a) Wnioski należy nadsyłać do dnia 23 stycznia 2012 r.; projekty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
b) Wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 16 marca 2012 r.
c) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
z dopiskiem na kopercie: Sport Wszystkich Dzieci – konkurs na 2012 r.”,
d) Datą złożenia oferty jest data:
– jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport i Turystyki lub data stempla pocztowego,
– wysyłki drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).
Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej.
e) Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy.
f) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisami osób uprawnionych (upoważnionych) do działania w imieniu wnioskodawcy. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

VI. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3,
b) szczegółowy program i (lub) regulamin przedsięwzięcia, odpowiednio: konspekt scenariusza filmu lub propozycji wydawniczej, itp.,
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
d) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu.

Uwaga: Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jest uznawany za aktualny w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia.

Przedmiotem dofinansowania będą objęte przedsięwzięcia zaplanowane najwcześniej po terminie złożenia oferty konkursowej.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołaną przez Ministra Komisję Konkursową, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msit.gov.pl  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl.
Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051).

Uwaga:
1) Klasyfikacja procentowa naliczania kosztów pośrednich(*) przyporządkowana do poszczególnych zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”:
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: do 10%,
b) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów: do 10%,
c) projekt „Animator sportu dzieci i młodzieży”, projekt „Animator programu Moje Boisko – ORLIK 2012”, „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”: do 10%,
d) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe: do 6%.

(*)koszty pośrednie należy naliczać od wysokości sumy kosztów bezpośrednich.

2) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 24 47 323, 24 43 280, 24 43 214, 24 43 206

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.