Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Uwagi można zgłaszać do 28 lutego 2013 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest ściśle skorelowany ze Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015 oraz dokumentami projektowanymi: strategią długookresową, średniookresową oraz strategiami zintegrowanymi, w szczególności ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Ten jego horyzontalny wymiar pozwala na odgrywanie roli ważnego narzędzia realizacji polityki rozwoju w obszarach zwiększania znaczenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia partnerstwa publiczno-społecznego oraz dalszego rozwoju struktur społeczeństwa obywatelskiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stanowi propozycję kontynuacji programowego i finansowego  wsparcia kierowanego do sektora organizacji pozarządowych. Jest następstwem pozytywnych doświadczeń wynikających z realizacji Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007, rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem:

1. Strony internetowej – specjalny formularz w witrynie http://www.pozytek.gov.pl;

Link do formularza: http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KONSULTACJE_FIO2014_20

2. Regionalnych spotkań informacyjnych na temat Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

3. Przekazania uwag w formie tradycyjnej – przesłanie za pośrednictwem poczty (z dopiskiem: Konsultacje FIO 2014-2020) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS:

Kwestie merytoryczne:

Kamil Bobek, tel.: 22 693 48 00, mail: Kamil.Bobek@mpips.gov.pl

Filip Kołodziejski, tel.: 22 693 47 40, mail: Filip.Kolodziejski@mpips.gov.pl

Kwestie techniczne:

Anna Panasiuk, tel.: 22 693 48 48, mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl