Ogłoszenie terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2007-2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[1]) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.[2]) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791 z późn. zm.[3])  ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w dniach:
1)      schemat I – Scalanie gruntów od 1 marca do 24 kwietnia 2012 roku,
2)      schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi od 1 marca do 24 kwietnia 2012 roku.
 
Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).
Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl
Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979167, 22 5979621
Powiązania:
 
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


[1] Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634; Nr 214, poz. 1349; Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490; Nr 148, poz. 993 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1202.
[2] Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 428; Nr 159, poz. 1258 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1093.
[3] Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 159, poz.1257 oraz z 2010 r. Nr 133, poz. 893 oraz z 2011 r. Nr 110, poz. 648.